ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການກວດກາຂອງຄະນະ
ສະເພາະກິດ, ໂດຍສຸມໃສ່ການກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍລັດວິສາຫາກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

ຢູ່ແຂວງຂອງພວກເຮົາຜ່ານການກວດກາເຫັນວ່າຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີຫຼາຍດ້ານກໍ່ຍັງມີປະກົດການລະເມີດກົດ
ໝາຍເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານສົມເພັດຫຼຽນທອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມການກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບການສັ່ງຟ້ອງຄະດີຂຶ້ນສານ, ໄດ້ມີຄວາມຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທຳ,
ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ, ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານມາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບສໍາ
ນວນຄະດີທັງໝົດ 665 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ 608 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 549 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 97,69%
ຍັງຄ້າງ 14 ເລື່ອງ, ໃນນີ້ມີຄະດີຢູ່ບັນດາເຂດມີ 275 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 272 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 3 ເລື່ອງ,
ຄະດີທັງໝົດນີ້ໄດ້ຖະແຫຼງສັ່ງຟອງຂຶ້ນສານ 476 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 80,13% ສົ່ງຄືນໃຫ້ອົງການສຶບສວນ-ສອບ
ສວນ ເກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 103 ເລື່ອງ, ເທົ່າກັບ 17,34% ຊັດມ້ຽນ 5 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 0,84% ແລະ
ສົ່ງກັບໄອຍະການ 10 ເລື່ອງ, ເທົ່າກັບ 1,68% ຄະດີແພ່ງຂັ້ນຕົ້ນມີ 57 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 50 ເລື່ອງ,
ເທົ່າກັບ 89,28% ຍັງຄ້າງ 7 ເລື່ອງ, ໃນນີ້ຄະດີທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຄະດີສາຍຜົວເມຍຢ່າຮ້າງມີ 41 ເລື່ອງ
ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນສັນຍາກູ້ຢືມ ມີ 16 ເລື່ອງ, ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຄະດີອາຍາ 66 ເລື່ອງ,
ແກ້ໄຂແລ້ວ 66 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 100% ໄດ້ແກ້ໄຂຄະດີແພ່ງຂັ້ນອຸທອນ 1 ເລື່ອງ ແລະ ແກ້ໄຂແລ້ວ 1
ເລື່ອງ, ໄດ້ທວງເອົາຄໍາຕັດສິນຂອງສານມາກວດກາມີ 192 ເລື່ອງ, ໃນນີ້ເປັນຄະດີອາຍາ 189 ເລື່ອງ,
ຄະດີແພ່ງ 1 ເລື່ອງ, ຄະດີເດັກ 2 ເລື່ອງ ແລະ ກວດກາຄຳພິພາກສາຂັ້ນອຸທອນ 1 ເລື່ອງ, ນອກຈາກນັ້ນ
ຍັງໄດ້ເກັບກຳສະຖິຕີການກໍ່ອາດສະຍາກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນມີທັງໝົດ 641 ເລື່ອງ, ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນອາດ
ສະຍາກຳຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດມີ 374 ເລື່ອງ, ຮອງລົງມາອາດສະຍາກຳທີ່ຜິດຕໍ່ກຳມະສິດສ່ວນຕົວ
ຂອງພົນລະເມືອງມີ 121 ເລື່ອງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງກວດກາສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ກວດກາຊາກສົບ
ແລະ ອື່ນໆນຳເຈົ້າໜ້າທີ 30 ກ່ວາຄັ້ງ, ທັງໝົດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການສັ່ງຟ້ອງຄະດີ
ຂຶ້ນສານຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບສູ່ຄຸນນະພາບເທື່ອລະກ້າວ,
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີລັດຖະກອນທັງໝົດ 81 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ, ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ອົງ
ການໄອຍະການເຂດຄື: ເຂດ1 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ຮັບຜິດຊອບ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ,
ເມືອງໄຊສະຖານ ແລະ ເມືອງພຽງ, ເຂດ2 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງປາກລາຍ ຮັບຜິດຊອບ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງປາກລາຍ,
ເມືອງແກ່ນທ້າວ, ເມືອງບໍ່ແຕນ ແລະ ເມືອງ ທົ່ງມີໄຊ, ເຂດ 3 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຫົງສາ ຜິດຊອບ 4 ເມືອງຄື:
ເມືອງ ຫົງສາ, ເມືອງເງິນ, ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ ແລະ ເມືອງຄອບ.

      ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າເພື່ອຮັບປະກັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນໜ້າຄະນະພັກຄະນະນຳອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສຶກສາການເມືອງ-ນຳພາແນວຄິດ, ປັບປຸງຄຸນທາດການເມືອງ,
ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳກໍ່ຄືຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ເດັດດ່ຽວ
ຈຳກັດແກ້ໄຂປະກົດການຫໍ້ຍທໍ້ໃນຖັນແຖວພະນັກງານສະມາຊິກພັກຕິດພັນກັບການດຳເນີນຊີວິການເມືອງ
ປົວແປງພັກ, ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ
ສູ່ຄຸນນະພາບໂດຍຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 96% ຂຶ້ນໄປ, ຂອງການຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂຄະດີ, ຮັບປະກັນ
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນຄະດີຄືຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ,
ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ, ສູ້ຊົນແກ້ໄຂກໍລະນີການກັກຂັງເກີນກຳນົດໃຫ້ຫຼຸດລົງ97% ຂອງຈຳນວນກັກ
ຂັງເກີນ.                        

                                                                                                ຂ່າວ: ບຸນທີ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

0105866
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ລວມທັງໝົດ
131
218
1063
103128
3770
5227
105866

Your IP: 54.224.220.72
Server Time: 2018-08-17 06:56:39

ມີ 23  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌